Rząd zajmuje się dziś m.in. zasadami użycia broni przez żołnierzy, SG i policję

  • 19.06.2024 06:52

  • Aktualizacja: 18:08 19.06.2024

W środę przed godz. 12 rozpoczęło się posiedzenie rządu. W porządku obrad m.in. projekt zmian przepisów regulujących działanie wojska, policji i Straży Granicznej, w tym zasad użycia broni. Rząd zajmie się też projektami dot. reguły wydatkowej, pomocy społecznej i dopłat dla rolników.

Pierwszym projektem, którym ma zająć się na środowym posiedzeniu Rada Ministrów, jest przygotowany przez MON projekt nowelizacji niektórych ustaw w celu usprawnienia działań Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji oraz Straży Granicznej na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa państwa.

Kluczowe przepisy dotyczą zasad użycia broni przez żołnierzy Sił Zbrojnych RP oraz funkcjonariuszy SG i policji. Jedną z głównych proponowanych zmian jest wprowadzenie do Kodeksu karnego kontratypu, czyli wyłączenia odpowiedzialności za przestępstwo popełnione w szczególnych warunkach. Jak czytamy w proponowanych przepisach, "nie popełnia przestępstwa żołnierz, funkcjonariusz Policji lub Straży Granicznej", który z naruszeniem zasad użycia środków przymusu bezpośredniego i broni palnej wydaje rozkaz ich stosowania lub sam ich używa w określonych wypadkach - "jeżeli sytuacja wymaga natychmiastowego działania".

Dodatkowo, żołnierze i funkcjonariusze, wobec których wszczęto sprawy o niewłaściwe użycie broni, mają w myśl proponowanych przepisów móc żądać obrońcy z urzędu. Ponadto ma im przysługiwać pomoc finansowa na zapewnienie pomocy prawnej, a także zwrot kosztów pomocy prawnej w przypadku umorzenia postępowania. Oprócz tego dowódca jednostki, w której służy oskarżony żołnierz lub funkcjonariusz, ma podejmować decyzję, czy pozostawić oskarżonemu prawo do otrzymywania pełnego uposażenia. Przepisy te mają być zastosowane także w odniesieniu do spraw rozpoczętych przed ewentualnym wejściem ustawy w życie.

W projekcie przewidziano również wprowadzenie do ustawy o obronie Ojczyzny terminologii dot. "operacji wojskowej prowadzonej na terytorium RP w czasie pokoju". Jak wskazano, przez taką operację należy rozumieć "zorganizowane działanie Sił Zbrojnych prowadzone w celu zapewnienia bezpieczeństwa zewnętrznego państwa, niebędące szkoleniem lub ćwiczeniem", a także działanie na terytorium Polski wojsk sojuszniczych wspierających Wojsko Polskie. O użyciu Sił Zbrojnych do operacji wojskowej na terenie kraju ma decydować prezydent, na wniosek Rady Ministrów.

Projekt przewiduje także doprecyzowanie zasad zatrzymywania żołnierzy przez Żandarmerię Wojskową oraz zasady współdziałania Straży Granicznej i Policji w sytuacjach, gdy jedna z formacji potrzebuje wsparcia drugiej. Usprawnieniu ma też ulec m.in. komunikacja między wojskiem, a policją. Projekt ma też doprecyzować przepisy dotyczące użycia środków przymusu bezpośredniego, takich jak siatki obezwładniające, armatki wodne czy granaty hukowo-błyskowe przez funkcjonariuszy Policji czy SG służących na granicy.

Na tapecie pomoc społeczna i dopłaty dla rolników

Ponadto rząd zajmie się w środę projektem ustawy autorstwa Ministerstwa Finansów, o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw. Z uzasadnienia projektu, zamieszczonego na stronie Rządowego Centrum Legislacji, wynika, że celem nowelizacji są zmiany w stabilizującej regule wydatkowej. W projekcie zapisano m.in. rozszerzenie zakresu reguły o jednostki sektora finansów publicznych, których plany są załącznikami do ustawy budżetowej. Chodzi o agencje wykonawcze, instytucje gospodarki budżetowej, Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz państwowe osoby prawne. Jak wyjaśniono w uzasadnieniu, w warunkach ustawy budżetowej na rok 2024 oznacza to objęcie regułą wydatkową łącznie ok. 90 jednostek.

Poza tym ministrowie zajmą się kilkoma projektami przygotowanymi w resorcie rodziny, pracy i polityki społecznej. Chodzi o projekty uchwał Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programów, które przewidują wypłatę dodatków do wynagrodzeń w wysokości 1 tys. zł brutto miesięcznie pracownikom pomocy społecznej, pieczy zastępczej oraz opieki nad dziećmi do lat trzech.

Wprowadzenie specjalnych uchwał w sprawie dodatków do wynagrodzeń umożliwia nowelizacja ustawy o pomocy społecznej, nowelizacja ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, które zostały podpisane przez prezydenta Andrzeja Dudę w połowie maja.

W czasie prac nad nowelizacjami rząd zapowiadał, że dodatki będą wypłacone od 1 lipca. Za przygotowanie programów odpowiada Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

W porządku obrad rządu znalazł się też projekt uchwały RM ws. zmiany w Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Projektowane zmiany mają być - jak informowała KPRM - odpowiedzią na kryzysową sytuację w rolnictwie. Jak wynika z komunikatu, zmiany w Planie Strategicznym powinny być przyjęte jak najszybciej, ponieważ upraszczają procedury związane z dopłatami dla gospodarstw i stawianymi im wymogami środowiskowymi, dzięki czemu rolnicy będą w mniejszym stopniu obciążeni związaną z tym biurokracją.

Czytaj też: Premier Donald Tusk: Europa będzie płaciła za nasze bezpieczeństwo

Źródło:

PAP

Autor:

RDC /PL

Kategorie: