Dziś rok szkolny kończą maturzyści. Do matury przystąpi ponad 45 tys. mieszkańców Mazowsza

  • 28.04.2023 07:44

  • Aktualizacja: 08:22 28.04.2023

W piątek rok szkolny kończą maturzyści – uczniowie ostatnich klas liceów ogólnokształcących, techników i szkół branżowych II stopnia. W dniu tym odbiorą świadectwa ukończenia szkoły. Po kilku dniach wolnych, w czwartek przystąpią do matury. Na Mazowszu egzaminy będzie zdawać ponad 45 tys. osób.

Sesja maturalnych egzaminów pisemnych potrwa od 4 do 23 maja. Ich terminy z poszczególnych przedmiotów wyznaczyła Centralna Komisja Egzaminacyjna. Egzaminy pisemne będę rozpoczynać się o godzinie 9.00 i 14.00.

- 4 maja w 728 szkołach na Mazowszu przeprowadzony zostanie egzamin z języka polskiego -  informuje dyrektorka Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie Anna Frenkiel. - Przystąpi do egzaminu 4 maja 45 305 zdających, z czego w Warszawie 23 966 osób w 258 szkołach - mówi.

Sesja egzaminów ustnych potrwa do 10 do 23 maja. Ich terminy każda szkoła ustala we własnym zakresie.

Kto zdaje maturę?

Wśród tegorocznych maturzystów będzie pierwszy rocznik absolwentów 4-letnich liceów ogólnokształcących, którzy uczyli się zgodnie z nową podstawą programową kształcenia ogólnego i będzie zdawać egzamin w nowej formule (tzw. Formuła 2023).

- W województwie takich osób mamy 30 624, natomiast absolwenci czteroletnich techników, szkół branżowych drugiego stopnia, a także wszyscy ci, którzy są absolwentami z lat ubiegłych, będą zdawali maturę według formuły 2015 - mówi Frenkiel.

Absolwenci techników maturę według nowych zasad będą po raz pierwszy zdawać wiosną 2024 r. Wówczas przystąpi do niej pierwszy rocznik kończący 5-letnie technika.

Chęć przystąpienia do matury w tym roku – tak jak w latach ubiegłych – zadeklarowali też abiturienci z wcześniejszych roczników. Wśród nich będą osoby, które zdecydowały się przystąpić do egzaminu bądź egzaminów niezdanych w ubiegłych latach lub przystąpić do egzaminu z nowego przedmiotu, lub przystąpić do zdawanego wcześniej egzaminu, aby poprawić jego wynik.

W tym roku - podobnie jak w ubiegłym i dwa lata temu - egzamin maturalny będzie przeprowadzony na podstawie wymagań egzaminacyjnych, a nie, jak w ubiegłych latach, na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej. Wymagania egzaminacyjne stanowią zawężony katalog wymagań (o 20-30 proc. w zależności od przedmiotu) określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, które były podstawą przeprowadzania egzaminów w latach ubiegłych.

Osobne wymagania egzaminacyjne opracowano dla absolwentów 4-letnich liceów, a osobne dla absolwentów 4-letnich techników, szkół branżowych II stopnia oraz absolwentów szkół ponadpodstawowych z lat ubiegłych.

Maturzysta (niezależnie czy zdaje maturę według starej, czy według nowej formuły) musi przystąpić do trzech obowiązkowych pisemnych egzaminów na poziomie podstawowym: z języka polskiego, z matematyki i z języka obcego. Abiturienci ze szkół lub klas z językiem nauczania mniejszości narodowych obowiązkowy mają jeszcze egzamin pisemny z języka ojczystego na poziomie podstawowym.

Maturzyści muszą też przystąpić obowiązkowo do jednego pisemnego egzaminu na poziomie rozszerzonym (w przypadku języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym), czyli do egzaminu z tzw. przedmiotu dodatkowego lub do wyboru. Chętni mogą przystąpić maksymalnie jeszcze do pięciu egzaminów na poziomie rozszerzonym.

Wśród przedmiotów do wyboru są: biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia sztuki, historia muzyki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie, języki mniejszości narodowych i etnicznych, język regionalny, a także matematyka, język polski i języki obce nowożytne. Egzaminy z przedmiotu do wyboru zdawane są na poziomie rozszerzonym. Dlatego do tej grupy zaliczane są także – na tym poziomie – przedmioty, które są obowiązkowe na poziomie podstawowym.

Warunki zdania matury

Od 2022 r. absolwenci 4-letniego technikum oraz absolwenci branżowej szkoły II stopnia nie mają obowiązku przystąpienia do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym, jeżeli spełnili wszystkie warunki niezbędne do uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe albo dyplomu zawodowego w zawodzie nauczanym na poziomie technika. Aby uzyskać takie zwolnienie musieli do 20 kwietnia br. złożyć pisemną informację o rezygnacji z przystąpienia do egzaminu maturalnego z przedmiotu dodatkowego lub przedmiotów dodatkowych.

Wszyscy tegoroczni abiturienci muszą też przystępować do dwóch egzaminów ustnych: z języka polskiego i z języka obcego. Maturzyści ze szkół dla mniejszości narodowych muszą przystąpić jeszcze do egzaminu ustnego z języka ojczystego. To powrót do obowiązkowych egzaminów ustnych po przerwie spowodowanych pandemią COVID-19, gdy ze względów sanitarnych egzaminy ustne organizowane były tylko dla tych maturzystów, którzy potrzebowali wyniku z takiego egzaminu przy rekrutacji na uczelnie zagraniczne.

Aby zdać maturę, abiturient - niezależnie czy zdaje według nowej, czy według starej formuły - musi uzyskać minimum 30 proc. punktów z egzaminów obowiązkowych. W przypadku przedmiotu do wyboru nie ma progu zaliczeniowego, wynik z egzaminu służy tylko przy rekrutacji na studia.

Abiturienci, którzy nie będą mogli z przyczyn losowych lub zdrowotnych przystąpić do egzaminów w sesji majowej, będą mogli przystąpić do nich w sesji dodatkowej w czerwcu. Jej termin wyznaczono na 1-19 czerwca.

Prace maturzystów sprawdzą egzaminatorzy. 7 lipca Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosi wyniki tegorocznych matur. Tego też dnia maturzyści poznają swoje indywidualne wyniki.

Maturzysta, który nie zda jednego obowiązkowego egzaminu, ma prawo do poprawki. Sesja egzaminów poprawkowych odbędzie się w dniach 21-22 sierpnia. Abiturient, który nie zda więcej niż jednego egzaminu, może poprawiać je dopiero za rok.

Czytaj też: Nowy żłobek powstanie na Woli. Pomieści 150 dzieci. Kiedy otwarcie?

Źródło:

PAP/RDC

Autor:

RDC , Adrian Pieczka/PL

Kategorie: