Bez krzyży w warszawskich urzędach. Prezydent podpisał nowe wytyczne

  • 16.05.2024 16:33

  • Aktualizacja: 20:15 16.05.2024

Warszawskie urzędy bez krzyża oraz innych symboli religijnych. Prezydent miasta podpisał zarządzenie dotyczące przeciwdziałaniu dyskryminacji w urzędzie jako miejscu neutralnym światopoglądowo. Nowe wewnętrzne wytyczne mają obowiązywać wszystkich pracowników.

Stołeczny ratusz opublikował „Standardy równego traktowania”, które „mają na celu przeciwdziałanie wszelkiej dyskryminacji i nierówności”.

To podkreślenie neutralności religijnej i światopoglądowej urzędu miasta jako instytucji publicznej.

 Każdy pracownik urzędu ma prawo używać symboli religijnych zgodnie ze swoimi przekonaniami. Standardy tego nie zakazują, nie ma w nich w ogóle mowy o żadnym zakazie. Mówią jedynie o neutralności urzędu jako instytucji, odnoszą się wyłącznie do przestrzeni dostępnych dla osób z zewnątrz – mówi zastępca rzecznika ratusza Jakub Leduchowski.

Są to zalecenia adresowane wyłącznie do pracowników biur i urzędów dzielnic.

Urząd podkreśla, że wydarzenia miejskie mają mieć charakter świecki. Nikt jednak nie będzie walczył z tradycją. Chodzi tu o obchody ważnych uroczystości, których elementem była msza – tak jak jest w przypadku obchodów rocznic Powstania Warszawskiego.

Tekst zarządzenia dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej m.st. Warszawy.

Lista 16 „Standardów równego traktowania” 

Standard 1: Dbanie o równe traktowanie jest zadaniem i wspólną odpowiedzialnością wszystkich osób pracujących w miejskiej administracji, na każdym jej szczeblu i w każdym obszarze funkcjonowania Miasta

Standard 2: Wszystkie osoby pracujące w urzędzie odnoszą się z szacunkiem do każdej osoby, z którą wchodzą w kontakt – w relacjach z osobami z zewnątrz i wewnątrz organizacji. Traktują każdą osobę i jej potrzeby równo i ze zrozumieniem

Standard 3: Realizując dowolne zadanie – zarówno skierowane do osób spoza urzędu, jak i do osób w nim pracujących – pracownicy i pracownice urzędu biorą pod uwagę różnorodne grupy jego potencjalnych odbiorców_czyń. Starają się przyjąć ich perspektywę i odpowiedzieć na ich różnorodne potrzeby, uwzględniając specyfikę prowadzonych przez siebie działań.

Standard 4: Przestrzenie urzędu są miejscami neutralnymi religijnie.

Standard 5: Wszystkie osoby pracujące w urzędzie, niezależnie od typu stanowiska i wykonywanych zadań, przechodzą obowiązkowe szkolenia z zakresu równego traktowania i poszanowania różnorodności.

Standard 6: Osoby pracujące w urzędzie mają dostęp do materiałów edukacyjnych i szkoleń e-learningowych dotyczących przeciwdziałania równego traktowania i poszanowania różnorodności. Są zachęcane do ciągłego podnoszenia swojej wiedzy i kompetencji, by jak najlepiej dbać o równe traktowanie w swojej pracy na rzecz osób mieszkających w Warszawie i korzystających z usług urzędu.

Standard 7: W komunikacji z innymi osobami, zarówno pisemnej, jak i ustnej (pismach, mejlach, rozmowach telefonicznych), osoby pracujące w urzędzie używają języka włączającego oraz stosują wytyczne dotyczące prostego języka.

Standard 8: Dbanie o równe traktowanie jest zasadą horyzontalną ujętą we wszystkich dokumentach programujących rozwój m.st. Warszawy (strategii, politykach i programach) oraz wszystkich innych standardach i wytycznych obowiązujących w urzędzie.

Standard 9: Urząd posiada szczegółowe standardy i wytyczne dotyczące zapewniania dostępności, w tym dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej, które są stosowane przez osoby pracujące na rzecz urzędu.

Standard 10: W urzędzie funkcjonują stanowiska i komórki odpowiedzialne za wdrażanie rozwiązań związanych z równym traktowaniem i poszanowaniem różnorodności, w tym za wsparcie osób pracujących w urzędzie w realizacji działań w tych obszarach oraz za zajmowanie się sytuacjami naruszeń standardów w tym zakresie.

Standard 11: Każda osoba pracująca w urzędzie zna i stosuje zapisy obowiązujących w urzędzie dokumentów dotyczących przeciwdziałania dyskryminacji, równego traktowania i poszanowania różnorodności.

Standard 12: W zamówieniach publicznych oraz otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych m.st. Warszawa stosuje zapisy o przeciwdziałaniu dyskryminacji.

Standard 13: Każda osoba mieszkająca w Warszawie oraz każda osoba pracująca w urzędzie ma dostęp do informacji o obowiązujących w urzędzie procedurach związanych z równym traktowaniem. Może zgłosić naruszenie standardów, którego była świadkiem_nią lub które dotknęło ją bezpośrednio ze strony przedstawicieli lub przedstawicielek miejskich instytucji. Może także uzyskać stosowne wsparcie w takiej sytuacji.

Standard 14: Miejskie usługi są opracowywane, wdrażane i ewaluowane z uwzględnieniem zasad projektowania włączającego.

Standard 15: W urzędzie funkcjonuje system monitorowania realizacji standardów równego traktowania. Pełnomocnik ds. równego traktowania przygotowuje raport z wyników monitoringu i koordynuje wdrażanie niezbędnych zmian w urzędzie.

Standard 16: Działania na rzecz równego traktowania opierają się o systematyczną aktualizację obowiązujących w urzędzie procedur i wytycznych, zgodnie z niniejszymi standardami.

Czytaj też: Ogród deszczowy zamiast betonu. Zmiany za Muzeum Niepodległości

Źródło:

RDC

Autor:

RDC /PA

Kategorie: