UdSC: legalny pobyt uchodźców z Ukrainy w Polsce zostanie przedłużony

  • 27.04.2023 09:07

  • Aktualizacja: 12:39 27.04.2023

Legalny pobyt obywateli Ukrainy - i określonych członków ich rodzin - którzy przybyli do Polski po wybuchu wojny w Ukrainie, zostanie przedłużony do 4 marca przyszłego roku - przekazał rzecznik prasowy Urzędu do Spraw Cudzoziemców Jakub Dudziak.

W połowie kwietnia Sejm uchwalił ustawę zmieniającą nazwy uczelni podległych MSWiA. W trakcie procedowania ustawy dodano m.in. zapisy wydłużające możliwość legalnego pobytu Ukraińców w Polsce do 4 marca 2024 r. Ustawą na najbliższym posiedzeniu zajmie się Senat.

Rzecznik prasowy Urzędu do Spraw Cudzoziemców odnosząc się do tych zmian zaznaczył, że po wejściu w życie ustawy zmianie ulegną zapisy ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Dodał, że będzie skutkowało to przedłużeniem legalnego pobytu obywateli Ukrainy - i określonych członków ich rodzin - którzy przybyli do Polski po wybuchu wojny w Ukrainie do 4 marca przyszłego roku. - Data ta pokrywa się z zakończeniem przedłużonego okresu, w jakim państwa członkowskie Unii Europejskiej zapewniają obywatelom Ukrainy ochronę czasową - zaznaczył.

Kto może zostać?

Przyjęcie regulacji dodatkowo przedłuży okres uznawanego za legalny pobytu - do 31 sierpnia 2024 r. w przypadku: osób, które w dniu 4 marca 2024 r. będą uczęszczać do szkół lub przedszkoli, a jeśli są małoletnie - również ich rodziców lub opiekunów. Okres ten zostanie przedłużony również w przypadku osób, które 4 marca 2024 r. będą pobierać naukę w szkołach funkcjonujących w ukraińskim systemie oświaty z wykorzystaniem metod kształcenia na odległość, a jeżeli są małoletnie - także ich rodziców lub opiekunów.

Do 31 sierpnia 2024 r. legalnie w pozostać w Polsce będą mogły także osoby, które nie później niż w roku szkolnym 2022/2023 rozpoczęły naukę w branżowej szkole II stopnia, szkole policealnej lub szkole dla dorosłych, a jeżeli te osoby są małoletnie, legalnie pozostać będą mogli również ich rodzice i opiekunowie.

Legalny pobyt Ukraińców w Polsce zostanie przedłużony do 30 września 2024 r. w przypadku osób, które przystępują do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym.

Inne zmiany

Urząd do Spraw Cudzoziemców poinformował ponadto, że zmiany zostaną wprowadzone także "w przepisach przeciwdziałających popadaniu przez obywateli Ukrainy w nielegalny pobyt oraz wspierających legalizację ich pobytu na terytorium Polski".

Do 4 marca przyszłego roku wydłużone zostaną m.in. okresy, w których przedłużeniu z mocy prawa podlegają okresy pobytu i okresy ważności wiz krajowych obywateli Ukrainy; okresy ważności zezwoleń na pobyt czasowy obywateli Ukrainy; terminy na opuszczenie przez obywateli Ukrainy terytorium Polski; terminy dobrowolnego powrotu określone w wydanych obywatelom Ukrainy decyzjach o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu, a także okresy ważności kart pobytu, polskich dokumentów tożsamości cudzoziemca oraz dokumentów "zgoda na pobyt tolerowany" wydanych obywatelom Ukrainy.

Szczegółowe informacje na temat wydłużenia legalnego pobytu obywateli Ukrainy dostępne są na stronie Urzędu do Spraw Cudzoziemców.

Czytaj też: Obrońcy Mariupola i zakładów Azowstal uwolnieni z niewoli

Źródło:

PAP

Autor:

RDC /PL

Kategorie: