Europarlament wezwał Polskę do zniesienia ograniczeń ws. aborcji

  • 11.04.2024 15:07

  • Aktualizacja: 15:02 11.04.2024

Eurodeputowani wezwali Radę do dodania opieki zdrowotnej w zakresie zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego oraz prawo do bezpiecznej i legalnej aborcji do Karty Praw Podstawowych UE. Wezwali także Maltę i Polskę do zniesienia ograniczeń w tym zakresie.

W rezolucji przyjętej w czwartek 336 głosami za (przy 163 głosach przeciw i 39 wstrzymujących się) europosłowie zażądali wpisania prawa do aborcji do Karty Praw Podstawowych UE. Unijni politycy chcą zmiany art. 3 Karty, tak aby stanowił, że każdy ma prawo do autonomii cielesnej (...) oraz do wszystkich powiązanych usług opieki zdrowotnej bez dyskryminacji, w tym dostępu do bezpiecznej i legalnej aborcji".

Wezwanie Polski do zniesienia ograniczeń

Europarlament potępił fakt, że na całym świecie, w tym w państwach członkowskich, nastąpił regres w zakresie przestrzegania praw kobiet i podejmowane są próby ograniczenia, a nawet uniemożliwienia kobietom korzystania z przysługującej im ochrony zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego oraz praw seksualnych, reprodukcyjnych i wynikających z równouprawnienia płci. W tekście wezwano także państwa członkowskie do pełnej dekryminalizacji aborcji zgodnie z wytycznymi WHO z 2022 r. oraz do usunięcia i zwalczania przeszkód w aborcji. Eurodeputowani wezwali zwłaszcza Polskę i Maltę do uchylenia przepisów i innych środków zakazujących i ograniczających aborcję i potępili fakt, że w niektórych państwach członkowskich lekarze, a czasem i całe instytucje medyczne, odmawiają aborcji na podstawie klauzuli sumienia, często w sytuacjach, w których jakakolwiek zwłoka zagraża życiu lub zdrowiu pacjentki.

PE chce również zapewnienia w państwach członkowskich kompleksowej i dostosowanej do wieku edukacji seksualnej. "Metody i procedury aborcyjne powinny być obowiązkową częścią programu nauczania dla lekarzy i studentów medycyny" - wezwali unijni politycy. Mieszkańcy UE powinni mieć także dostęp do bezpiecznych i bezpłatnych metod i środków antykoncepcyjnych oraz doradztwa w zakresie planowania rodziny. Ważne jest też tu zwłaszcza dotarcie do grup szczególnie wrażliwych. "Kobiety żyjące w ubóstwie są nieproporcjonalnie dotknięte prawnymi, finansowymi, społecznymi i praktycznymi barierami i ograniczeniami dotyczącymi aborcji" - zauważyli europosłowie, wzywając państwa członkowskie do usunięcia tych barier.

Wstrzymanie finansowania

Parlament Europejski opowiedział się również za wstrzymaniem finansowania unijnego dla grup anty-choice i antygenderowych. Posłowie chcą od Komisji Europejskiej zapewnienia, że organizacje działające przeciwko równości płci i prawom kobiet, w tym prawom reprodukcyjnym, nie będą otrzymywały finansowania z UE. I odwrotnie, państwa członkowskie i samorządy lokalne muszą zwiększyć swoje wydatki na programy i dotacje na opiekę zdrowotną i usługi planowania rodziny.

Opieka zdrowotna, w tym zdrowie seksualne i reprodukcyjne, podlega kompetencjom krajowym. Zmiana Karty Praw Podstawowych UE w celu uwzględnienia aborcji wymagałaby jednomyślnej zgody wszystkich państw członkowskich. 4 marca 2024 r. Francja stała się pierwszym krajem, który zapisał w swojej konstytucji prawo do aborcji.

Czytaj też: W Sejmie rozpoczęła się debata nt. aborcji. Wiceszef MON: kobieta powinna decydować sama o sobie

Źródło:

PAP

Autor:

RDC /PL

Kategorie: