SŁUCHAJ ONLINE
MENU

WYBORY SAMORZĄDOWE 2018

Pełnomocnik Zarządu Polskiego Radia – Regionalnej Rozgłośni w Warszawie „Radio dla Ciebie” S.A. ds. kampanii wyborczych, realizując wyborcze zobowiązania, na podstawie:

 1. ustawy z 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (U. z 2018 r. poz. 754 z późn. zm),
 2. rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej Pana Mateusza Morawieckiego z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików wojewódzkich i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, opublikowanym w Dzienniku Ustaw w dniu 14 sierpnia 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1561),
 3. Rozporządzeń Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji: z 12 lipca 2011 r. w sprawie czasu oraz ramowego podziału czasu przeznaczonego na rozpowszechnianie nieodpłatnie audycji wyborczych, trybu postępowania dotyczącego podziału czasu, zakresu rejestracji oraz sposobu przygotowania i emisji audycji wyborczych w programach publicznej radiofonii i telewizji (Dz.U. z 2011 r. Nr 154, poz. 915 z późn. zm.) oraz z 12 lipca 2011 r. w sprawie trybu postępowania w sprawach nieodpłatnego przedstawiania w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych informacji, wyjaśnień i komunikatów Państwowej Komisji Wyborczej oraz komisarzy wyborczych związanych z zarządzonymi wyborami oraz obowiązującymi w danych wyborach przepisami prawnymi (Dz.U. z 2011 r. Nr 154, poz. 916 z późn. zm.)

ustala, co następuje:

 1. Prawo do bezpłatnego rozpowszechniania swych audycji wyborczych w Polskim Radiu – Regionalnej Rozgłośni w Warszawie „Radio dla Ciebie” S.A. uzyskują komitety zgłoszone w terminie przewidzianym w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (U. z 2011 r., Nr 21, poz. 112, z późn. zm.).
 2. Nieodpłatne audycje wyborcze zostaną wyemitowane w Polskim Radiu – Regionalnej Rozgłośni w Warszawie „Radio dla Ciebie” S.A. w okresie od 6 października 2018 r. do 19 października 2018 r., tj. codziennie w 3 blokach audycji wyborczych przez 14 dni.
 3. Czas emisji audycji wyborczych w Polskim Radiu – Regionalnej Rozgłośni w Warszawie „Radio dla Ciebie” S.A. wynosi odpowiednio:

1200 minut w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich,

240 minut w wyborach wójta, burmistrza i prezydenta miasta.

 1. Przydział czasu antenowego na rozpowszechnianie audycji wyborczych przez Komitet Wyborczy jest dokonany na podstawie złożonego przez Pełnomocnika Komitetu Wyborczego ważnego wniosku o przydział nieodpłatnego czasu antenowego.
 2. Audycje wyborcze przyjmowane są do emisji od 3 października 2018 r. do 18 października 2018 r. codziennie z wyjątkiem sobót i niedziel, w godzinach od 9.00 do 14.00 w pokoju 202, w siedzibie Polskiego Radia – Regionalnej Rozgłośni w Warszawie „Radio dla Ciebie” S.A. przy ul. Myśliwieckiej 3/5/7 w Warszawie. Audycje dostarczają wyłącznie upoważnieni przedstawiciele Komitetów Wyborczych. Przedstawicielami Komitetów Wyborczych mogą być nie więcej niż dwie osoby z każdego Komitetu Wyborczego, posiadające upoważnienie do działania na rzecz danego komitetu.
 3. Przedstawiciel Komitetu Wyborczego przekazuje audycje wyborcze, przeznaczone do emisji w Polskim Radiu – Regionalnej Rozgłośni w Warszawie „Radio dla Ciebie” S.A. (za pokwitowaniem) Członkowi Zespołu przeprowadzenia wyborów samorządowych na antenie Polskiego Radia – Regionalnej Rozgłośni w Warszawie „Radio dla Ciebie” S.A. – Małgorzacie Teodorczuk, nie później niż na 24 godziny przed datą emisji audycji wyborczej. Audycje wyborcze powinny być nagrane na płycie CD-audio. Informacje o standardach technicznych, jakim powinny odpowiadać zarejestrowane nieodpłatne audycje wyborcze, określa Załącznik nr 1 do niniejszych Zasad. Rozpowszechnia się wyłącznie audycje uprzednio zarejestrowane.
 4. Jeżeli materiały nieodpłatnych audycji wyborczych nie odpowiadają wymaganym standardom technicznym, Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Warszawie „Radio dla Ciebie” S.A. zwraca się do Komitetu Wyborczego (poprzez wezwanie pełnomocnika Komitetu Wyborczego) o usunięcie wskazanych usterek i dostarczenie poprawionego materiału – audycji wyborczej najpóźniej na 8 godzin przed ustalonym czasem emisji.  Jeśli Komitet Wyborczy nie usunie usterek i nie dostarczy poprawionego materiału audycji wyborczych w tym terminie, audycja wyborcza nie zostanie wyemitowana, a czas antenowy w danym bloku nie będzie zrekompensowany wydłużeniem czasu antenowego w innych blokach.
 5. W przypadku niedostarczenia audycji wyborczej w wyznaczonym terminie lub w przypadku wstrzymania emisji w wyniku postanowień właściwych władz państwowych, blok audycji wyborczych ulega odpowiednio skróceniu.
 6. W przypadku dostarczenia materiału audycji wyborczej przekraczającej wymiar czasu przyznanego Komitetowi Wyborczemu w danym bloku wyborczym, Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Warszawie „Radio dla Ciebie” S.A. wzywa niezwłocznie Komitet Wyborczy do skrócenia czasu audycji wyborczej i dostarczenia skróconej audycji wyborczej najpóźniej w ciągu 8 godzin od wezwania. W przypadku niedostarczenia skróconej audycji wyborczej w ciągu 8 godzin od wezwania, emisja audycji wyborczej zostanie przerwana po wykorzystaniu czasu emisyjnego przysługującego danemu Komitetowi Wyborczemu.
 7. W przypadku dostarczenia materiału audycji wyborczej krótszej niż czas emisji przysługujący Komitetowi Wyborczemu w danym bloku wyborczym, przyjmuje się, że czas emisyjny został wykorzystany. Czas antenowy niewykorzystany w jednym boku audycji wyborczych z przyczyn leżących po stronie Komitetu Wyborczego nie może być rekompensowany wydłużeniem czasu antenowego w innych blokach.
 8. Audycje wyborcze dostarczone przez Komitety Wyborcze, po zgraniu w bloki audycji wyborczych i rozpowszechnieniu, przechowywane są co najmniej przez okres 1 miesiąca od dnia wygaśnięcia uprawnienia do nadania audycji wyborczej.
 9. Komitet ma prawo nieodpłatnie skorzystać z radiowego studia z realizatorem.

Studio będzie udostępniane, po uprzednim zamówieniu.

Zamówienie o udostępnienie studia należy złożyć 24 godziny przed terminem skorzystania ze studia na adres – Pawła Uchymiaka  (uchymiak@rdc.pl). Praca studia udostępnionego komitetom wyborczym rozpoczyna się od 3 października 2018 r. i kończy 18 października 2018 r. Zgodnie z rozporządzeniem KRRiT, studio udostępniane jest w celu nagrania audycji, na czas nie dłuższy niż trzykrotność jej trwania. Audycja nagrywana jest na nośnik dostarczony przez Komitet Wyborczego (płyta CD-audio).

 1. Blok wyborczy jest poprzedzony i zakończony sygnałem informacyjno – dźwiękowym,
  a poszczególne części-audycje rozdzielane są przerywnikami. Audycje Komitetów powinny rozpoczynać się przedstawieniem Komitetu Wyborczego (może to być sygnał audycji danego Komitetu Wyborczego).
 2. Komitet Wyborczy ponosi pełną odpowiedzialność za treść i formę audycji wyborczej, w tym za wykorzystanie praw autorskich i pokrewnych.

Informuje się Komitety Wyborcze o odpowiedzialności za treść i konieczności uzyskania praw do utworów wykorzystanych w audycji wyborczej; od Komitetów Wyborczych odbiera się oświadczenia:

 • o przyjęciu pełnej odpowiedzialności za treść audycji wyborczych oraz ich jakość techniczną; wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 2 do niniejszych Zasad;
 • o uzyskaniu przez komitet niezbędnych praw do wykorzystanych utworów; wzór oświadczenia oraz metryczki audycji stanowią Załączniki nr 3 do niniejszych Zasad.
 1. We wszystkich blokach audycji wyborczych cały należny czas oddany jest do dyspozycji Komitetów Wyborczych – z tym, że własne sygnały i zapowiedzi Komitetów Wyborczych są składową tego czasu. Czas na sygnały i zapowiedzi: początkowe i końcowe bloków audycji wyborczych oraz jingle rozdzielające w blokach audycje wyborcze Komitetów Wyborczych – dodany jest przez nadawcę.
 2. Kolejność występowania audycji Komitetów Wyborczych będzie ustalona w drodze losowania. Losowanie to odbędzie się w siedzibie przy ul. Myśliwieckiej 3/5/7 w dniu 3 października 2018 r. o godzinie 12.00.
 3. USTALENIA ORGANIZACYJNE LOSOWANIA

Publiczne losowanie kolejności audycji uprawnionych Komitetów Wyborczych
w nieodpłatnych blokach audycji wyborczych, związanych z wyborami samorządowymi zarządzonymi na dzień 21 października 2018 r., odbędzie się w dniu 3 października 2018 r. (środa) o godz. 12.00, w siedzibie Polskiego Radia – Regionalnej Rozgłośni w Warszawie „Radio dla Ciebie” S.A., ul. Myśliwiecka 3/5/7. (II piętro – salka konferencyjna, pok. 201).

 • Przedstawicieli Komitetów Wyborczych zapraszamy kwadrans wcześniej, aby wypełnić formalności związane z obecnością. Osoby reprezentujące Komitety Wyborcze przedstawiają stosowne pełnomocnictwa. Prosimy o wcześniejszą informację, czy potrzebna będzie rezerwacja miejsca parkingowego.
 • Pełnomocnicy Komitetów Wyborczych otrzymają tekst Zasad przed losowaniem. W czasie publicznego losowania zostanie wylosowana kolejność audycji wyborczych w pierwszym dniu nadawania.
 • Losowania dokona Członek Zespołu ds. przeprowadzenia wyborów samorządowych na antenie Polskiego Radia – Regionalnej Rozgłośni w Warszawie „Radio dla Ciebie” S.A., w obecności przybyłych Pełnomocników Komitetów Wyborczych. Protokół losowania sporządzony będzie natychmiast w 2 egzemplarzach, z których 1 posłuży do zrobienia kopii.
 • Kopie protokołów, wraz z kopiami wylosowanego zestawu kolejności audycji wyborczych wszystkich komitetów wyborczych będą przekazane uprawnionym przedstawicielom komitetów wyborczych za pokwitowaniem bezpośrednio po zakończeniu losowania.
 • Oryginały protokołów będą przechowywane przez Pełnomocnika Zarządu Polskiego Radia – Regionalnej Rozgłośni w Warszawie „Radio dla Ciebie” S.A. ds. przeprowadzenia wyborów samorządowych na antenie Polskiego Radia – Regionalnej Rozgłośni w Warszawie „Radio dla Ciebie” S.A., do 30 dnia po podaniu przez PKW wyników wyborów.
 1. Obsługą Komitetów Wyborczych w zakresie organizacji emisji nieodpłatnych audycji wyborczych oraz nieodpłatnych usług świadczonych przez Polskie Radio – Regionalną Rozgłośnię w Warszawie „Radio dla Ciebie” S.A. zajmuje się Zespół ds. przeprowadzenia wyborów samorządowych na antenie Polskiego Radia – Regionalnej Rozgłośni w Warszawie „Radio dla Ciebie” S.A.:

 

 • Pełnomocnik Zarządu Polskiego Radia – Regionalnej Rozgłośni w Warszawie „Radio dla Ciebie” S.A.

Grzegorz Chlasta
ul. Myśliwiecka 3/5/7; pok. 205
tel.: 22 645-56 83, e-mail: grzegorz.chlasta@rdc.pl

 

 • Członkowie Zespołu:

Małgorzata Teodorczuk
ul. Myśliwiecka 3/5/7; pok. 202
Tel. 22 645 53 66; kom. 601 245 532, e-mail: malgorzata.teodorczuk@rdc.pl

Aleksandra Głogowska
ul. Myśliwiecka 3/5/7; pok. 205
Tel. 0 22 645 56 83; kom. 603 368 207, e-mail: aleksandra.glogowska@rdc.pl

 

 • Rezerwacja studia – realizacja

Paweł Uchymiak
ul. Myśliwiecka 3/5/7;
Tel. 0 22 645 55 17; e-mail: pawel.uchymiak@rdc.pl

 

Wnioski o przyznanie nieodpłatnego czasu antenowego należy składać w terminie
do 1 października 2018 r. – w siedzibie RDC przy ul. Myśliwieckiej 3/5/7 w Warszawie,
w godzinach 9:00 – 17:00.

 

wzór wniosku o przydział nieodpłatnego czasu antenowego na rozpowszechnianie audycji wyborczych.

Dodatkowe informacje: Małgorzata Teodorczuk tel. 601 245 532

Pozostałe załączniki:

 1. Załącznik nr 1
 2. Załącznik nr 2
 3. Załącznik nr 3

 

 

Administratorem danych osobowych osób reprezentujących komitety wyborcze oraz osób uczestniczących w audycjach wyborczych jest Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Warszawie „Radio dla Ciebie” S.A. z siedzibą w Warszawie (00-459), ul. Myśliwiecka 3/5/7 – zgodnie z treścią art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej „RODO”.

Celem przetwarzania danych osobowych osób reprezentujących komitety wyborcze jest zawarcie i realizacja audycji wyborczych. Podstawą prawną ich przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. „f” Rozporządzenia. Dane osobowe będą przechowywane w trakcie realizacji audycji wyborczych, a także po ich zakończeniu na potrzeby archiwizacji dokumentacji oraz innych czynności przewidzianych prawem, według okresów wskazanych w przepisach szczegółowych. Osoby, których dane dotyczą posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne dla celów związanych z realizacją audycji wyborczych. Dane osobowe nie będą poddawane profilowaniu. Administrator nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Dane osobowe mogą zostać udostępnione organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz powierzone na podstawie umowy powierzenia zawartej na piśmie podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora.

RADIO DLA CIEBIE
 • Warszawa: 101 FM
 • Ostrołęka: 100,8 FM
 • Ostrów: 87,6 FM
 • Płock: 101,9 FM
 • Radom: 89,1 FM
 • Siedlce: 103,4 FM
 • DAB+
PUBLICYSTYKA
MUZYKA


wydanie online:
nm@rdc.pl

© Copyright 2019 Polskie Radio S.A. Radio Dla Ciebie
Wszelkie prawa zastrzeżone