SŁUCHAJ ONLINE
MENU
Słuchaj ONLINE
rdc player

Statut

STATUT POLSKIEGO RADIA – REGIONALNEJ ROZGŁOŚNI W WARSZAWIE „RADIO DLA CIEBIE” SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

 

I.POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Firma Spółki brzmi: Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Warszawie „Radio dla Ciebie” Spółka Akcyjna.

2. Spółka może używać skrótu firmy: Polskie Radio RDC S.A.

 

§ 2

Siedzibą Spółki jest miasto Warszawa.

 

§ 3

1. Założycielem Spółki jest Skarb Państwa.

2. Spółka powstała z części mienia państwowej jednostki organizacyjnej „Polskie Radio i Telewizja”, działającej do tej pory pod nazwą „Regionalna Rozgłośnia Radiowa w Warszawie”.

3. Spółka działa wyłącznie w formie jednoosobowej spółki akcyjnej Skarbu Państwa.

 

§ 4

Spółka działa na podstawie ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (j.t. Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226), ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) oraz niniejszego Statutu.

 

§ 5

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

2. W celu realizacji zadań radiofonii publicznej, Spółka może tworzyć na obszarze swegodziałania, za zgodą Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, przedsiębiorców przewidzianych przepisami prawa.

3. Stanowiskiem kierowniczym w Spółce jest główny księgowy.

 

§ 6

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

 

II.PRZEDMIOT PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI

 

§ 7

Przedmiotem działalności Spółki jest:

1) Reprodukcja zapisanych nośników informacji – 18.20.Z,

2) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia – 33.20.Z,

3) Pozostała usługowa działalność gastronomiczna – 56.29.Z,

4) Wydawanie książek – 58.11.Z,

5) Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) – 58.12.Z,

6) Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków – 58.14.Z,

7) Pozostała działalność wydawnicza – 58.19.Z,

8) Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych – 58.21.Z,

9) Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania – 58.29.Z,

10) Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych – 59.11.Z,

11) Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi – 59.12.Z,

12) Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych – 59.13.Z,

13) Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych – 59.20.Z,

14) Nadawanie programów radiofonicznych – 60.10.Z,

15) Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej – 61.20.Z,

16) Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej – 61.30.Z,

17) Działalność związana z oprogramowaniem – 62.01.Z,

18) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki – 62.02.Z,

19) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi – 62.03.Z,

20) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych – 62.09.Z,

21) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność – 63.11.Z,

22) Działalność portali internetowych – 63.12.Z,

23) Działalność agencji informacyjnych – 63.91.Z,

24) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych – 72.19.Z,

25) Działalność agencji reklamowych – 73.11.Z,

26) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji – 73.12.A,

27) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych – 73.12.B,

28) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) – 73.12.C,

29) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach – 73.12.D,

30) Badanie rynku i opinii publicznej – 73.20.Z,

31) Działalność fotograficzna – 74.20.Z,

32) Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej nie sklasyfikowana – 79.90.C,

33) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej nie klasyfikowane – 85.59.B,

34) Działalność archiwów – 91.01.B,

35) Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna – 93.29.Z,

36) Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych – 95.11.Z,

37) Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego – 95.12.Z.

 

III.KAPITAŁ

 

§ 8

Spółka tworzy:

1) kapitał zakładowy,

2) kapitał zapasowy,

3) kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny,

4) pozostałe kapitały rezerwowe,

5) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

 

§ 9

1. Kapitał zakładowy wynosi 900.300 zł (słownie: dziewięćset tysięcy trzysta złotych).

2. Kapitał zakładowy dzieli się na 9.003 (słownie: dziewięć tysięcy trzy) akcje imienne o wartości nominalnej 100 zł (słownie: sto złotych) każda.

3. Wszystkie akcje zostały objęte przez Skarb Państwa.

4. Kapitał zakładowy Spółki został pokryty gotówką w wysokości 560.000 zł (słownie: pięćset sześćdziesiąt tysięcy złotych), co stanowi 5.600 akcji oraz wkładem niepieniężnym o wartości 340.300 zł (słownie: trzysta czterdzieści tysięcy trzysta złotych), co stanowi 3.403 akcje.

 

§ 10

1. Akcje Spółki mogą być umarzane.

2. Umorzenie akcji wymaga zgody akcjonariusza.

IV.ORGANY SPÓŁKI

 

§ 11

Organami Spółki są:

1) Zarząd,

2) Rada Nadzorcza,

3) Walne Zgromadzenie.

 

A/ZARZĄD

 

§ 12

1. Zarząd Spółki składa się z 1 do 3 osób. Liczbę Członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza Spółki. Członków Zarządu powołuje się na wspólną kadencję, która trwa cztery lata.

2. Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, powołuje Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji w drodze uchwały na wniosek Rady Nadzorczej oraz odwołuje w drodze uchwały na wniosek Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia.

3. Do Zarządu powołuje się wyłącznie osobę posiadającą kompetencje w dziedzinie zarządzania oraz radiofonii i telewizji, spośród kandydatów wyłonionych w konkursie przeprowadzonym przez Radę Nadzorczą.

4. Członek Zarządu może być odwołany w przypadku:

1) skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

2) działania na szkodę Spółki,

3) zaistnienia okoliczności trwale uniemożliwiających sprawowanie funkcji.

 

§ 13

1. Zarząd Spółki prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki, niezastrzeżone przez ustawę o radiofonii i telewizji oraz ustawę Kodeks spółek handlowych albo przez niniejszy Statut do kompetencji Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do zakresu działania Zarządu.

3. Zarząd Spółki zatrudnia pracowników Spółki, określa ich zakres obowiązków i zasady wynagradzania.

4. Regulamin Zarządu określi szczegółowo tryb działania Zarządu. Regulamin i każdą jego zmianę uchwala Zarząd, a zatwierdza Rada Nadzorcza.

5. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów obecnych, chyba że Statut wymaga większej ilości głosów.

6. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:

1) sporządzanie i zatwierdzanie rocznych planów ekonomiczno-finansowych,

2) sporządzanie i zatwierdzanie strategicznych planów wieloletnich,

3) ustalenie Regulaminu Zarządu,

4) wnioskowanie do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o udzielenie koncesji na tworzenie i rozpowszechnianie programów wyspecjalizowanych,

5) powołanie Prokurenta,

6) nabywanie i zbywanie aktywów trwałych z zastrzeżeniem § 21 ust. 3 pkt 1, 2 i 9 oraz § 27 ust. 2 pkt 1-4,

7) zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji i poręczeń majątkowych z zastrzeżeniem § 21 ust. 3 pkt 3,

8) zaciąganie zobowiązań, które na podstawie jednej lub kilku czynności nie przekracza równowartości 100.000 (słownie: sto tysięcy) euro w złotych, z zastrzeżeniem § 21 ust. 3 pkt 7 oraz zobowiązań, na zaciąganie których wymagana jest zgoda Walnego Zgromadzenia,

9) zaciąganie kredytów i pożyczek, zastrzeżeniem § 21 ust. 3 pkt 8,

10) przyjęcie rocznych planów finansowo-programowych przedsięwzięć w zakresie realizacji zadań misji publicznej, określonych ustawowo, opracowanych w porozumieniu z Krajową Radą Radiofonii i Telewizji,

11) przygotowanie Regulaminu Organizacyjnego Przedsiębiorstwa Spółki, z zastrzeżeniem § 21 ust. 2 pkt 12.

7. Sprawy wymienione w ust. 6, a także, o których rozpatrzenie Zarząd zwraca się do Rady Nadzorczej, Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa lub do Walnego Zgromadzenia wymagają uchwał Zarządu.

 

§ 14

1. Do składania oświadczeń woli i podpisywania dokumentów w imieniu Spółki upoważniony jest:

1) Prezes Zarządu samodzielnie,

2) dwóch Członków Zarządu łącznie,

3) Członek Zarządu łącznie z Prokurentem.

2. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu albo Członek Zarządu.

3. Powołanie Prokurenta wymaga zgody wszystkich Członków Zarządu. Odwołać Prokurenta może każdy Członek Zarządu.

4. Do składania oświadczeń oraz podpisywania umów i zaciągania zobowiązań w imieniu Spółki uprawnione są ponadto osoby działające na podstawie pełnomocnictw udzielonych przez Zarząd na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.).

 

§ 15

1. Posiedzenia Zarządu są protokołowane.

2. Protokół z posiedzenia powinien zawierać w szczególności porządek obrad, imiona i nazwiska obecnych Członków Zarządu, opis przebiegu posiedzenia, ilość oddanych głosów na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne.

3. Protokół podpisują obecni na posiedzeniu Członkowie Zarządu.

 

§ 16

1. Zasady wynagradzania i wysokość wynagrodzenia Członków Zarządu, z zastrzeżeniem ust. 2. ustala Walne Zgromadzenie na wniosek Rady Nadzorczej, z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 3 marca 2000 roku o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306, z późn. zm.).

2. Wysokość wynagrodzenia miesięcznego Prezesa Zarządu określa oświadczeniem minister właściwy do spraw Skarbu Państwa.

3. Umowę o pracę z Członkami Zarządu Spółki zawiera w imieniu Spółki Rada Nadzorcza. W tym samym trybie dokonuje się innych czynności związanych ze stosunkiem pracy Członka Zarządu.

 

B/RADA NADZORCZA

 

§ 17

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 Członków. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na wspólną kadencję, która trwa trzy lata.

2. Czterech Członków Rady Nadzorczej powołuje, po przeprowadzeniu konkursu, o którym mowa w art. 28 ust. 1a ustawy o radiofonii i telewizji, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, jednego powołuje minister właściwy do spraw Skarbu Państwa w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

3. Członek Rady Nadzorczej może być odwołany przez organ, który go powołał, w przypadku:

1) skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

2) działania na szkodę Spółki,

3) zaistnienia okoliczności trwale uniemożliwiających sprawowanie funkcji.

4. Członkami Rady Nadzorczej nie mogą być Członkowie Zarządu, Prokurenci, likwidatorzy, kierownicy oddziału lub zakładu oraz zatrudnieni w Spółce: główny księgowy, radca prawny lub adwokat, a także inne osoby które podlegają bezpośrednio Członkowi Zarządu lub likwidatorowi.

5. Członek Rady Nadzorczej rezygnację składa Zarządowi na piśmie oraz do wiadomości organu, który go powołał.

6. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczącego, a w miarę potrzeby także Sekretarza Rady Nadzorczej.

 

§ 18

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenie co najmniej raz na dwa miesiące.

2. Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej, przedstawiając szczegółowy porządek obrad, i im przewodniczy.

3. Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady w terminie jednego miesiąca od dnia powołania Rady, o ile uchwała Walnego Zgromadzenia nie stanowi inaczej, i przewodniczy mu do chwili ukonstytuowania się Rady Nadzorczej Spółki. W przypadku nie zwołania posiedzenia w tym trybie, posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Zarząd w ciągu dwóch tygodni od bezskutecznego upływu terminu na zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji.

4. Zarząd lub Członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.

5. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia zgodnie z ust. 4, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.

 

§ 19

1. Do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zawiadomienie wszystkich Członków Rady Nadzorczej na co najmniej 7 dni przed proponowanym terminem posiedzenia Rady. Z ważnych powodów można skrócić ten termin do 2 dni. Sposób przekazania zawiadomienia określa Regulamin Rady Nadzorczej. W zawiadomieniu o posiedzeniu Rady Nadzorczej określa się termin posiedzenia, miejsce obrad oraz szczegółowy porządek obrad.

2. Zmiana zaproponowanego porządku obrad może nastąpić, gdy na posiedzeniu obecni są wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej i nikt z obecnych nie wnosi sprzeciwu co do propozycji zmiany porządku obrad.

3. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów oddanych, przy obecności co najmniej połowy składu Rady Nadzorczej, co oznacza, że liczba głosów oddanych „za” uchwałą musi być większa od sumy pozostałych głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.

4. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym.

5. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek Członka Rady Nadzorczej oraz w sprawach osobowych. W przypadku zarządzenia głosowania tajnego postanowień ust. 6 nie stosuje się.

6. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, z zastrzeżeniem art. 388 § 4 Kodeksu spółek handlowych. Podjęcie uchwały w tym trybie wymaga uzasadnienia oraz uprzedniego przedstawienia projektu uchwały wszystkim Członkom Rady.

7. Podjęte w trybie ust. 6 uchwały zostają przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej z podaniem wyniku głosowania.

8. W przypadku sprzeczności interesów Spółki z interesami Członka Rady Nadzorczej, jego współmałżonka, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia oraz osób, z którymi jest powiązany osobiście, Członek Rady Nadzorczej powinien wstrzymać się od udziału w rozstrzyganiu takich spraw i żądać zaznaczenia tego w protokole.

9. Rada Nadzorcza uchwala swój Regulamin, który szczegółowo określa tryb jej działania.

 

§ 20

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane.

2. Protokół z posiedzenia powinien zawierać w szczególności porządek obrad, imiona i nazwiska obecnych Członków Rady, opis przebiegu posiedzenia, ilość oddanych głosów na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne. Protokół podpisują obecni Członkowie Rady Nadzorczej.

 

§ 21

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad całością działalności Spółki.

2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:

1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku lub pokrycia straty,

2) sporządzanie pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt. 1 oraz wniosku o zatwierdzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Spółki wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków,

3) dokonanie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego,

4) określanie zakresu i terminów przedkładania przez Zarząd rocznych planów ekonomiczno-finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich,

5) opiniowanie strategicznych planów wieloletnich Spółki,

6) opiniowanie rocznych planów ekonomiczno-finansowych,

7) uchwalanie Regulaminu szczegółowo określającego tryb działania Rady Nadzorczej,

8) przyjmowanie jednolitego tekstu Statutu Spółki, przygotowanego przez Zarząd Spółki,

9) ustalenie liczby Członków Zarządu,

10) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu,

11) opiniowanie wniosków przedkładanych przez Zarząd do rozpatrzenia ministrowi właściwemu do spraw Skarbu Państwa, Walnemu Zgromadzeniu oraz wniosków przedkładanych Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji,

12) zatwierdzanie Regulaminu Organizacyjnego Przedsiębiorstwa Spółki,

13) opiniowanie planów finansowo-programowych przedsięwzięć w zakresie realizacji zadań misji publicznej, określonych ustawowo,

14) opiniowanie sprawozdania Zarządu z realizacji planów finansowo-programowych, określonych w art. 21 ust. 3 ustawy o radiofonii i telewizji,

15) rozpatrywanie i zajmowanie stanowiska w sprawie uchwał Rady Programowej zawierających oceny poziomu i jakości programu bieżącego oraz programów ramowych.

3. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy udzielanie Zarządowi pisemnej zgody na:

1) zbycie nieruchomości albo udziału w nieruchomości oraz ich obciążenie,

2) nabycie nieruchomości oraz nabycie i zbycie prawa użytkowania wieczystego lub udziału w prawie użytkowania wieczystego oraz jego obciążenie, leasing oraz oddanie do odpłatnego lub nieodpłatnego korzystania składników aktywów trwałych o wartości przekraczającej 10.000 (słownie: dziesięć tysięcy) euro w złotych, a nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 (słownie: trzydzieści tysięcy) euro w złotych,

3) zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji i poręczeń majątkowych o wartości przekraczającej równowartość kwoty 30.000 (słownie: trzydzieści tysięcy) euro w złotych,

4) wystawianie weksli,

5) zawarcie przez Spółkę umowy o wartości przekraczającej równowartość kwoty 5.000 (słownie: pięć tysięcy) euro w złotych, której zamiarem jest darowizna lub zwolnienie z długu oraz innej umowy niezwiązanej z przedmiotem działalności gospodarczej Spółki określonym w Statucie, przy czym równowartość w złotych kwot euro oblicza się wg kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu zawarcia umowy,

6) wniesienie składników aktywów trwałych jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli ich wartość nie przekracza równowartości kwoty 30.000 (słownie: trzydzieści tysięcy) euro w złotych,

7) zaciąganie zobowiązań, które na podstawie jednej lub kilku czynności przekraczają równowartość 100.000 (słownie: sto tysięcy) euro w złotych, z zastrzeżeniem zobowiązań, na zaciągnięcie których wymagana jest zgoda Walnego Zgromadzenia,

8) zaciąganie kredytów i pożyczek, których wartość przekracza równowartość 100.000 (słownie: sto tysięcy) euro w złotych,

9) nabycie, zbycie, obciążenie, leasing oraz oddanie do odpłatnego lub nieodpłatnego korzystania, innych niż wymienione w pkt 2, składników aktywów trwałych, o wartości przekraczającej 30.000 (słownie: trzydzieści tysięcy) euro w złotych, a nie przekraczającej równowartości kwoty 50.000 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) euro w złotych, z wyłączeniem nabywania praw do audycji i uzyskiwania licencji.

4. Ponadto do kompetencji Rady Nadzorczej należy, w szczególności:

1) przeprowadzanie konkursu na Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu,

2) wnioskowanie do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o powołanie i odwołanie Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu,

3) zawieszanie w czynnościach Członków Zarządu, z ważnych powodów,

4) wnioskowanie do Walnego Zgromadzenia w sprawie ustalenia zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia dla Członków Zarządu, z wyłączeniem Prezesa Zarządu,

5) wnioskowanie do ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia, przyznania nagrody rocznej oraz przyznania świadczeń dodatkowych Prezesowi Zarządu,

6) delegowanie Członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż 3 miesiące, do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu, którzy nie mogą sprawować swoich czynności oraz ustalenie wysokości ich wynagrodzenia, z zastrzeżeniem § 16. Przyznane wynagrodzenie nie może przekroczyć wynagrodzenia ustanowionego dla zastępowanego Członka Zarządu,

7) wyrażanie zgody na zawiązanie bądź przystąpienie do innej spółki, a także nabycie lub zbycie udziałów albo akcji w takiej spółce,

8) udzielanie zgody Członkom Zarządu na zajmowanie stanowisk w organach innych spółek oraz pobieranie z tego tytułu wynagrodzenia,

9) wyrażanie zgody na nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy z osobami zajmującymi stanowiska kierownicze, określonymi w § 5 ust. 3,

10) wyrażenie zgody na zawarcie lub przystąpienie przez Spółkę do umowy zbiorowej z przedstawicielami pracowników.

5. Odmowa udzielenia zgody przez Radę Nadzorczą wymaga uzasadnienia.

6. Rada Nadzorcza przed wydaniem opinii w sprawach, o których mowa w § 21 ust. 2 pkt 13-14, występuje do Rady Programowej o zajęcie stanowiska.

 

§ 22

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.

2. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie określone przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa, z zastrzeżeniem ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.

 

C/WALNE ZGROMADZENIE

 

§ 23

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w terminie 6 miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd.

4. Rada Nadzorcza albo akcjonariusz mogą zwołać Walne Zgromadzenie na zasadach określonych w przepisach ustawy Kodeks spółek handlowych. We wniosku o zwołanie Walnego Zgromadzenia należy wskazać sprawy wnoszone pod jego obrady.

5. Walne Zgromadzenie może zarządzać przerwy w obradach. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż trzydzieści dni.

 

§ 24

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, z zastrzeżeniem art. 404 Ksh.

2. Porządek obrad ustala organ, na wniosek którego jest zwołane Walne Zgromadzenie.

3. W Walnym Zgromadzeniu Skarb Państwa reprezentowany jest przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa.

 

§ 25

1. Walne Zgromadzenie obraduje w siedzibie Spółki lub w Warszawie.

2. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, minister właściwy do spraw Skarbu Państwa lub osoba przez niego upoważniona.

 

§ 26

Walne Zgromadzenie nie może wiązać Zarządu poleceniami i zakazami, jeżeli dotyczą one treści programu.

 

§ 27

1. Przedmiotem obrad Zwyczajnego walnego Zgromadzenia jest w szczególności:

1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,

2) podział zysku lub pokrycie straty,

3) udzielenie absolutorium Członkom organów Spółki z wykonania obowiązków.

2. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają następujące sprawy dotyczące majątku Spółki:

1) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,

2) nabycie i zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego, ich obciążenie, leasing oraz oddanie do odpłatnego lub nieodpłatnego korzystania o wartości przekraczającej równowartość kwoty 30.000 (słownie: trzydzieści tysięcy) euro w złotych,

3) rozporządzanie prawami do audycji i udzielanie licencji, jeśli zaliczane są one do aktywów trwałych w rozumieniu przepisów o rachunkowości, a ich wartość przekracza równowartość kwoty 50.000 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) euro w złotych,

4) nabycie, zbycie, obciążenie, leasing oraz oddanie do odpłatnego lub nieodpłatnego korzystania, innych niż wymienione w pkt 2, składników aktywów trwałych o wartości przekraczającej równowartość kwoty 50.000 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) euro w złotych, z wyłączeniem nabywania praw do audycji oraz uzyskiwania licencji,

5) zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z Członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej, Prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób,

6) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki,

7) emisja obligacji każdego rodzaju,

8) tworzenie, użyczenie i likwidacja kapitałów rezerwowych,

9) użycie kapitału zapasowego,

10) zawarcie przez spółkę zależną od Spółki umowy wymienionej w pkt 4 z Członkiem Zarządu, Prokurentem lub likwidatorem Spółki,

11) wniesienie składników aktywów trwałych jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli ich wartość przekracza równowartość kwoty 30.000 (słownie: trzydzieści tysięcy) euro w złotych.

3. Ponadto podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie wymagają:

1) połączenie, przekształcenie oraz podział Spółki,

2) rozwiązanie i likwidacja Spółki,

3) podejmowanie wszelkich postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,

4) zmiana Statutu Spółki po uzyskaniu zgody Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji,

5) wnioskowanie do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o odwołanie Członków Zarządu, w tym Prezesa,

6) zawieszenie Członków Zarządu w czynnościach,

7) ustalenie zasad wynagradzania oraz wysokości wynagradzania dla Członków Zarządu,

8) przyznanie nagrody rocznej Prezesowi Zarządu,

9) inne sprawy określone przepisami niniejszego Statutu i przepisami prawa oraz sprawy wniesione pod obrady Walnego Zgromadzenia przez Radę Nadzorczą.

 

V. ORGANY OPINIODAWCZO – DORADCZE

 

§ 28

1. Radę Programową powołuje Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji.

2. Rada Programowa działa według zasad określonych w art. 28 a ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji.

 

VI. GOSPODARKA FINANSOWA SPÓŁKI

 

§ 29

1. Spółka prowadzi rzetelną rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

 

§ 30

Zarząd Spółki jest obowiązany w ciągu 3 (słownie: trzech) miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić i złożyć organom nadzorczym sprawozdanie finansowe, zgodne z zapisami ustawy o rachunkowości oraz dokładne pisemne sprawozdania z działalności Spółki w tym okresie.

 

§ 31

Zysk netto Spółki jest przeznaczony na:

1) odpis na kapitał zapasowy,

2) inne cele określone przez Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu po dokonaniu oceny wniosku przez Radę Nadzorczą.

 

§ 32

Akcjonariuszom nie przysługuje prawo do udziału w zysku.

 

§ 33

1. Przychodami Spółki są wpływy pochodzące z:

1) opłat abonamentowych oraz innych wpłat, o mowa w art. 31 ust. 1, pkt 1 ustawy o radiofonii i telewizji,

2) obrotu prawami do audycji,

3) reklam i audycji sponsorowanych,

4) innych źródeł.

2. Przychodami Spółki mogą być również dotacje z budżetu państwa.

 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 34

Równowartość w złotych kwot euro, o których mowa w niniejszym Statucie, oblicza się na podstawie średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski według stanu z dnia wystąpienia o zgodę.

 

§ 35

Spółka publikuje wymagane przez prawo ogłoszenia w dzienniku o zasięgu regionalnym, odpowiednim ze względu na obszar rozpowszechniania programu Spółki i w innych publikacjach , zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

 

§ 36

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem i ustawą o radiofonii i telewizji mają zastosowanie przepisy kodeksu spółek handlowych oraz przepisy ustawy o rachunkowości.

 

VIII. PRZEPISY PRZEJŚCIOWE

 

§ 37

1. Kadencje indywidualne Członków Zarządów i Rad Nadzorczych powołanych na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy o opłatach abonamentowych (Dz. U. Nr 152, poz. 1023) z dniem zarejestrowania przez KRS niniejszego Statutu stają się wspólne.

2. Kadencja wspólna członków Zarządu i Rady Nadzorczej rozpoczyna się od dnia powołania, na podstawie przepisów ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy o opłatach abonamentowych, odpowiednio pierwszego Członka Zarządu i odpowiednio pierwszego Członka Rady Nadzorczej Spółki.

 

 

NAJNOWSZE INFORMACJE
RADIO DLA CIEBIE
  • Warszawa: 101 FM
  • Ostrołęka: 100,8 FM
  • Ostrów: 87,6 FM
  • Płock: 101,9 FM
  • Radom: 89,1 FM
  • Siedlce: 103,4 FM
  • DAB+
PUBLICYSTYKA
MUZYKA


wydanie online:
nm@rdc.pl

© 2022 Polskie Radio S.A. Radio Dla Ciebie
Wszelkie prawa zastrzeżone