SŁUCHAJ ONLINE
MENU

Oświadczenie Zarządu Polskiego Radia RDC

W odpowiedzi na ostatnie doniesienia medialne, dotyczące Polskiego Radia RDC (dalej także: jako „Spółka”), Zarząd Polskiego Radia RDC oświadcza co następuje.

Na wstępie, Zarząd zmuszony jest wskazać, że w ostatnich doniesieniach medialnych, dotyczących Spółki oraz stanowiskach instytucji życia publicznego kierowanych do jej organów, bez uzasadnienia zostały połączone niezależne od siebie i niemające ze sobą żadnych powiązań sprawy, dotyczące funkcjonowania Rady Programowej Polskiego Radia RDC oraz zakończenia współpracy pomiędzy Polskim Radiem RDC a Panią Elizą Michalik.

Zarząd Polskiego Radia RDC wyjaśnia, że Pani Eliza Michalik nie była pracownikiem Spółki zatrudnionym na podstawie umowy o pracę. Współpraca z Panią Elizą Michalik dobywała się na podstawie umowy zawartej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks Cywilny, w której Pani Eliza Michalik występowała jako osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą. Współpraca została zakończona zgodnie z postanowieniami umowy, z zachowaniem określonego w niej okresu wypowiedzenia. Zarząd Polskiego Radia RDC wskazuje ponadto, że zgodnie w przepisami prawa, Statutem Spółki, wewnętrznymi regulaminami, jest jedynym organem kompetentnym do zawierania i rozwiązywania umów o pracę oraz wszelkich innych umów cywilnoprawnych, ze wszystkimi kontrahentami, niezależnie od przedmiotu tej umowy.

Zgodnie ze strukturą wewnętrzną Spółki, Zarząd Polskiego Radia RDC jest organem decydującym o całokształcie działalności Spółki, prowadzi jej sprawy, reprezentuje ją na zewnątrz i nadzoruje pracę podległych mu pracowników, w tym także nadzoruje Program oraz kierownika jednostki odpowiedzialnej za Program – Dyrektora Programu. Decyzja o zakończeniu współpracy z Panią Elizą Michalik została podjęta po uprzednim poinformowaniu Dyrektor Programu – Redaktor Naczelnej. Przed podjęciem tej decyzji Zarząd podejmował wielokrotnie rozmowy z Dyrektor Programową – Redaktor Naczelną Radia RDC, w których informował o swoim stanowisku w sprawie wskazując na nieakceptowalny styl prowadzenia audycji i sposób wyrażania opinii przez Panią Elizę Michalik.

Zarząd Polskiego Radia RDC informuje także, że rozgłośnia w każdej minucie nadawania prezentuje „wyraziste poglądy” oraz „wyrazistą muzykę”. Przez ostatnie cztery lata Zarząd Polskiego Radia RDC wraz z zespołem pracowników wytrwale i konsekwentnie wprowadzał zmiany, których efektem jest obecny wizerunek Stacji – radia opiniotwórczego, nowoczesnego, niezależnego, otwartego na potrzeby słuchaczy, a przy tym stanowczego w różnorodności treści i formy, ale wciąż w tym zakresie wyważonego. Jest rozgłośnią zapewniającą mieszkańcom regionu niezakłócony i pełny dostęp do informacji, w tym informacji o charakterze lokalnym. Polskie Radio RDC podejmuje się prezentowania trudnych i delikatnych spraw, z udziałem zapraszanych gości, stawia pytania i szuka na nie odpowiedzi. Ramówka programu wyraźnie potwierdza, że prezentowana na antenie Polskiego Radia RDC publicystyka uwzględnia wszelkie polityczne, światopoglądowe oraz kulturowe różnice występujące we współczesnym świecie, co stanowi wyraz dbałości o zachowanie standardów obowiązujących w mediach publicznych demokratycznego państwa. Polskie Radio RDC jest radiem, które nie próbuje w jakikolwiek sposób wpływać ani cenzurować treści prezentowanych przez swoich dziennikarzy. Wywiązuje się z zadań nałożonych na rozgłośnię w przepisach ustawy z dnia 29 grudnia 1992r. – o radiofonii i telewizji, realizuje misję publiczną, tworzy program oraz świadczy usługi, cechując się przy tym pluralizmem, bezstronnością, niezależnością, innowacyjnością, kulturą i rozsądnym umiarem oraz wysoką jakością i integralnością przekazu.

W tym miejscu należy zaznaczyć, że „wyraziste poglądy” dot. praw kobiet, wspólnot LGBT, przemocy domowej czy krytyki Kościoła katolickiego przy takich tematach jak in vitro, czy konwencja antyprzemocowa, wskazywane i przywoływane przez Panią Elizę Michalik w doniesieniach medialnych jako powody zakończenia współpracy pomiędzy stronami były i są stale obecne na antenie RDC.

Odnosząc się do kwestii kompetencji Rady Programowej Polskiego Radia RDC, Zarząd Polskiego Radia RDC wskazuje, że Rada Programowa, zgodnie z ustawą o radiofonii i telewizji jest gremium 15 członków, których powołuje Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, spośród których 10 członków reprezentuje ugrupowania parlamentarne, zaś 5 powoływanych jest spośród osób legitymujących się dorobkiem i doświadczeniem w sferze kultury i mediów. Rada programowa Spółki, w zakresie swoich uprawnień, może podejmować uchwały zawierające oceny poziomu i jakości programu bieżącego oraz programów ramowych, które są przedmiotem obrad i postanowień Rady Nadzorczej.
Rada Programowa jest niezależna od Zarządu Spółki oraz Rady Nadzorczej Spółki. Zarząd Polskiego Radia RDC wyraźnie podkreśla, że w sprawach bieżących Spółki, oraz sprawach dotyczących programu, podejmuje – w ramach swoich kompetencji – decyzje niezależne, bez jakichkolwiek nacisków, czy wpływów, z oczywistym uwzględnieniem interesów Polskiego Radia RDC, jej pracowników, współpracowników, jak również stanowisk i opinii organu właścicielskiego oraz pozostałych organów Spółki, czy gremiów doradczych.

Warszawa, dnia 18 marca 2015 r.

Jolanta Kaczmarek

PREZES ZARZĄDU

wersja PDF do pobrania tutaj

NAJNOWSZE INFORMACJE
RADIO DLA CIEBIE
  • Warszawa: 101 FM
  • Ostrołęka: 100,8 FM
  • Ostrów: 87,6 FM
  • Płock: 101,9 FM
  • Radom: 89,1 FM
  • Siedlce: 103,4 FM
  • DAB+
PUBLICYSTYKA
MUZYKA


wydanie online:
nm@rdc.pl

© Copyright 2019 Polskie Radio S.A. Radio Dla Ciebie
Wszelkie prawa zastrzeżone