SŁUCHAJ ONLINE
MENU

Odkrywaj Mazowsze z RDC, wygrywaj nagrody – druga edycja

Zapraszamy do udziału w konkursie Odkrywamy Mazowsze od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-12.00 w Markowym Programie Marka Wiernika. Po prezentowanych na antenie RDC materiałach dźwiękowych, będziemy zadawać pytania i oczekiwać na Państwa odpowiedzi.

Regulamin konkursu pt.: „Odkrywamy Mazowsze” edycja 2

I. Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa warunki konkursu pt. „Odkrywamy Mazowsze”, emitowanego na antenie Polskiego Radia RDC od dnia 24 czerwca 2013 roku do odwołania w audycji „Markowy Program” emitowanej od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 14:00, zwanego dalej „konkursem”, którego organizatorem jest Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Warszawie „Radio dla Ciebie” S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Myśliwiecka 3/5/7, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 000075953, NIP 521-04-14–271, REGON 010420881, zwana dalej „RDC”.

2. Regulamin konkursu, jest dostępny w siedzibie RDC w Warszawie, przy ul. Myśliwieckiej 3/5/7 i na stronie internetowej rdc.pl.

II. Komisja  

1. W celu zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do konkursu oraz dokonania wyboru zwycięzców konkursu, RDC powołuje 2-osobową Komisję. Decyzje Komisji są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.

2.  W skład Komisji wchodzą: Wydawca audycji „Markowy Program” i Prowadzący audycję „Markowy Program” – dane osób wchodzących w skład Komisji zostaną wskazane w czasie trwania audycji, jak również mogą zostać wskazane osobom zainteresowanym telefonicznie pod nr 22 645 90 90.

III. Zasady konkursu i dane osobowe  

1. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przystępującego słuchacza na podanie do publicznej wiadomości jego danych personalnych i miejscowości, chyba, że w tym samym momencie słuchacz złoży zastrzeżenie przeciwne.

2. RDC oświadcza, że podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z dnia 17 czerwca 2002 r. Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) jedynie w celach związanych z realizacją konkursu.

3. Uczestnicy konkursu oświadczają, iż wyrażają zgodę na wszystkie warunki zawarte w niniejszym Regulaminie.

4. W konkursie mogą wziąć udział tylko osoby fizyczne, pełnoletnie, mające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

5. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy RDC, a także inne podmioty gospodarcze współpracujące z RDC, członkowie ich najbliższej rodziny oraz osoby pozostające z nimi we wspólnocie domowej.

6. Uczestnikiem konkursu może być każda osoba, która w czasie trwania audycji pt. „Markowy program” emitowanej od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 13:00 dodzwoni się do studia po sygnale wskazanym przez prowadzącego audycje i poprawnie odpowie na zadane pytanie kwalifikacyjne.

8. Wszelkie reklamacje uczestników konkursu należy zgłaszać tylko w formie pisemnej listem poleconym wraz z ich opisem oraz szczegółowym uzasadnieniem w terminie 7 dni od dnia zdarzenia, którego dotyczy reklamacja.

9. Reklamacje otrzymane po upływie terminu nie będą rozpatrywane.

10. Reklamacje rozstrzygane będą przez Komisję niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania przez RDC.
  
IV. Warunki przyznania nagród     

1.  Zwycięzcą konkursu zostaje osoba, która po udzieleniu poprawnej odpowiedzi na pytanie kwalifikacyjne udzieli poprawnej odpowiedzi na pytanie zadane przez prowadzącego na antenie w trakcie audycji, o której mowa pkt III ust. 6 Regulaminu.

2. Każdego dnia trwania konkursu może być maksymalnie czterech zwycięzców. Każdego dnia trwania konkursu dany słuchacz może zostać zwycięzcą tylko jeden raz.

3. Zwycięzca danego konkursu może ponownie zgłosić swój udział w kolejnym konkursie najwcześniej po upływie kolejnych 30 dni roboczych od ostatniej wygranej.

4. W każdej z czterech odsłon konkursu zadajemy pytanie. Jeśli słuchacz, który w konkretnej odsłonie konkursu dodzwonił się do studia z odpowiedzią, udzieli błędnej odpowiedzi, nagroda przechodzi do kolejnej odsłony konkursu, a prowadzący podaje prawidłową odpowiedź.

5. W przypadku nie odebrania nagrody przez zwycięzcę w terminie dwóch tygodni od wskazanej przez RDC daty odbioru nagroda przepada.

V. Nagrody

1. Od 3 marca 2014 r. nagrodami w konkursie Odkrywamy
Mazowsze są zestawy książęk.
2. Uczestnik, któremu przysługuje prawo do otrzymania nagrody
zostanie powiadomiony o formie odbioru nagrody.
3. Nagrody nie podlegają wymianie na jakikolwiek ekwiwalent, w
szczególności ekwiwalent gotówkowy stanowiący równowartość nagród.
4. RDC nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady
fizyczne i prawne rzeczy, stanowiące nagrody przewidziane w konkursie.

VI. Podatek dochodowy od wygranych i nagród

1. Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (tj. z dnia 17 stycznia 2012 r. Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) podatek dochodowy od nagrody obciąża zwycięzcę.

2. W przypadku, gdy wartość nagrody przekracza ustawową kwotę 760,00 zł jej odbiór jest możliwy po wcześniejszym opłaceniu podatku, o którym mowa w ust. 1 na konto RDC. W razie nie wywiązania się z tego obowiązku w terminie 7 dni od daty powiadomienia zwycięzcy o wygranej nagroda przepada.

VII. Postanowienia końcowe

1. RDC zastrzega możliwość odwołania bądź przerwania konkursu w dowolnym czasie, bez podawania przyczyn.

2. RDC zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w przeprowadzaniu konkursu, uzależnionych od jego przebiegu. Informacja o zmianach lub odwołaniu konkursu zostanie opublikowana na stronie internetowej RDC.

3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego (Dz. U. 1964 r. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.).

 

RADIO DLA CIEBIE
  • Warszawa: 101 FM
  • Ostrołęka: 100,8 FM
  • Ostrów: 87,6 FM
  • Płock: 101,9 FM
  • Radom: 89,1 FM
  • Siedlce: 103,4 FM
  • DAB+


PUBLICYSTYKA
MUZYKA


wydanie online:
nm@rdc.pl

© Copyright 2016 by Polskie Radio S.A. Radio Dla Ciebie
Wszelkie prawa zastrzeżone